ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στο τέλος κάθε έτους, οι σπουδαστές του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών μπορούν να υποβάλλουν σχόλια σχετικά με τα μαθήματα κινεζικής γλώσσας που παρακολούθησαν. Ο στόχος της συλλογής σχολίων για τα μαθήματα είναι η βελτίωση της διδασκαλίας. Η διατύπωση των δηλώσεων στο ερωτηματολόγιο επιτρέπει στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις θετικές πλευρές του μαθήματος αλλά και να κατανοήσει ποιες πτυχές της διδασκαλίας δεν ικανοποιήθηκαν.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές να αποτυπωθεί η γνώμη τους. Οι αξιολογήσεις των μαθημάτων κινεζικής γλώσσας:

Α) παρέχουν στους διδάσκοντες σχόλια των σπουδαστών σχετικά με τη διδασκαλία και τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα του μαθήματος, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης· και

Β) χρησιμεύουν ως ενδεικτική εξατομικευμένη αξιολόγηση της διδακτικής αποτελεσματικότητας του διδακτικού προσωπικού.

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών εκτιμά τα σχόλια των σπουδαστών σχετικά με τη μαθησιακή τους εμπειρία, έτσι ώστε η ποιότητα και η παράδοση των μαθημάτων να μπορούν να βελτιώνονται συνεχώς. Η δημιουργία και η χρήση συστημάτων, διαδικασιών και διαύλων αποτελεσματικής επικοινωνίας (π.χ. ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης μαθημάτων διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας [Chinese Language Course Feedback Questionnaire (CLCFQ)], συναντήσεις προσωπικού-μαθητή, συνεδρίες καθοδήγησης κ.λπ.) επιτρέπουν στους σπουδαστές να παρέχουν σχόλια σχετικά με τη μαθησιακή τους εμπειρία.

Το ερωτηματολόγιο (CLCFQ) περιλαμβάνει τρία μέρη: I) Ποιότητα της Διδασκαλίας και Εκπαιδεύτρια/-τής, II) Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Μαθησιακά Αποτελέσματα και III) Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης/Λοιπές πληροφορίες. Υποβάλλονται ερωτήσεις σχετικά με τη σαφήνεια και την επάρκεια της οργάνωσης του μαθήματος, τη μέθοδο διδασκαλίας, τον εκπαιδευτή και τη συμμετοχή σας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται ως επί το πλείστον από ερωτήσεις κλειστού τύπου, απλής επιλογής, με χρήση πενταβάθμιας κλίμακας Likert που σας καλούν να δηλώσετε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας. Εάν το πρόγραμμα σπουδών δεν επιτρέπει την αξιολόγηση ορισμένων δηλώσεων, μπορεί να επιλεγεί η δήλωση «Δεν έχω άποψη».

Το CLCFQ διεξάγεται μόνο μέσω διαδικτύου. Συνιστάται στους εκπαιδευτές να υπενθυμίσουν στους σπουδαστές τους να υποβάλλουν το CLCFQ κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες του ακαδημαϊκού έτους. Οι μαθητές θα λάβουν μια αυτοματοποιημένη ειδοποίηση μέσω email κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου αξιολόγησης και υπενθυμίσεις μέσω email καθ 'όλη τη διάρκεια διενέργειας της έρευνας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CLCFQ

Ενώ τα δεδομένα που συλλέγονται στο Μέρος Ι πρέπει να είναι προσβάσιμα στους Προϊστάμενους / Κοσμήτορες, τα δεδομένα εκμάθησης των σπουδαστών όπως συλλέγονται στο Μέρος ΙΙ του CLCFQ πρέπει να επιστρέφονται μόνο στους αντίστοιχους διδάσκοντες. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Μέρους ΙΙ για όλα τα τμήματα πρέπει να παρουσιάζονται στους αντίστοιχους Προϊστάμενους για παρακολούθηση. Τα συνοπτικά αποτελέσματα CLCFQ των τμημάτων θα ανακοινώνονται επίσης στους Διευθυντές του ABCI Office. Για να διατηρηθεί η αρχή της ανωνυμίας, παρέχονται μόνο συνοπτικά στατιστικά στοιχεία, χωρίς κωδικούς και ονόματα των διδασκόντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων ανατροφοδότησης μαθημάτων χρησιμοποιούνται από:

  • το διδακτικό προσωπικό για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των μαθημάτων τους,
  • διευθυντές προγραμμάτων και συμβούλια προγραμμάτων για εσωτερική αξιολόγηση και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών,
  • επικεφαλής ακαδημαϊκών μονάδων για την αξιολόγηση της επάρκειας της εργασίας των μελών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους για θέσεις διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού, του προγραμματισμού της δια βίου εκπαίδευσης των μελών του προσωπικού και για την πρόσληψη των μελών του προσωπικού.

QRCode

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευελπίδων 29, 113 62 Αθήνα: Γραφεία Διοίκησης και Βιβλιοθήκη (5ος όροφος), Αίθουσες Διδασκαλίας και Εξεταστικό Κέντρο Κινεζικής Γλώσσας (1ος-5ος)  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος): Αίθουσες Διδασκαλίας, Χώρος Εκδηλώσεων, Εξεταστικό Κέντρο Κινεζικής Γλώσσας

Τηλ: 210 8226 735
Email: confucius@aueb.gr

© 2024 Business Confucius Institute Athens

Main Menu